Verktyg som visar hur du mår mellan vårdbesöken

Sammanfattning

Digitalisering behöver inte nödvändigtvis medföra omvälvande förändringar av processer. Det finns verktyg som förhållandevis enkelt anpassas till befintliga sätt att arbeta. Ett exempel är mobila, interaktiva dokumentationsplattformar som gör det lättare att följa upp patienters tillstånd mellan olika vårdtillfällen, återbesök eller medicinering. Data samlas in genom att frågor ställs till vårdhavaren via mobiltelefonen och svaren uppdateras i realtid i överskådliga grafer eller andra lämpliga sammanställningar.

Nyttoeffekter

Vårdtagarna: Detaljerad kunskap om hälsotillstånd, ökad delaktighet i vårdprocessen.

Verksamheten: Bättre underlag för behandling, mindre risk för fel, bättre koll på effekt av behandling.

Samhället: Bättre resursutnyttjande, ökat patientengagemang.

Verksamhet

Medipal är en digital dokumentationsplattform som idag används (november 2016) av vårdgivare på bland annat Akademiska Sjukhuset i Uppsala, Karolinska sjukhuset samt Sophiahemmet, totalt sett omkring 1 000 vårdtagare.

Användare

För uppföljning av behandling, i synnerhet i de fall där detaljerad uppföljning visar effekt av behandling och tjänar som underlag för insatser, till exempel i samband med smärtlindring.

Citat,

Dokumentationen ”är ett mycket bra stöd i mitt dagliga arbete och jag använder systemet till ett hundratal av mina patienter. Svarsgraferna ger mig en god översikt och kontroll över patienternas situation. Den allra största nyttan är att patienternas följsamhet/ compliance ökar”

Dr Christian Carlström, Neurolog vid Neuroclinic Sophiahemmet, Stockholm.

Fördjupning

Behov & Utmaningar

Ett bra sätt att ”komma igång” med användandet av digitala kanaler och lösningar för sjukvården är att förbättra de processer som redan finns med hjälp av existerande digital teknik. Den mest självklara processen att börja med är mötet mellan vårdgivaren och patienten. Målet är att göra dessa möten så effektiva och precisa som möjligt för behandlande personal och för patienten.

Många digitaliseringsprojekt kräver en rejäl omdaning av verksamheten. Det är inte fallet med detta digitala uppföljningsverktyg.  Det blir ett operativt verktyg i nuvarande verksamhet utan att skapa nya sätt att bedriva vården på.

En förutsättning för att lösningen skall användas är att den är både begriplig och ytterst användarvänlig. Begripligheten ligger i att både vårdgivaren och patienten ser klara fördelar med lösningen och att användarvänligheten är intuitiv. Inlärningsprocessen ska vara kort. I det här fallet maximalt 15 minuter.

Lösning & Funktion

Medipal arbetar med det som kallas för ”descriptive analytics” dvs: ”Vad hände?”. Det viktigaste är förstås att data är så korrekta och relevanta som möjligt. Frågorna måste vara lättbegripliga samt initiera ett svarsbeteende.

Alla frågor behöver inte ställas vid varje svarstillfälle. (Jämför förhållandevis statiska data med föränderliga, exempelvis ”Vad är din vikt/Hur mycket har du rört dig idag”?)

Det är viktigt att komma igång snabbt (samla in data) och justera frågorna fortlöpande under tiden. Det är bättre att ha ”ofullständiga” data vid första mötet än inga data alls.  Jämförelsen blir klarare om man ser exemplet där läkaren vid ett återbesök frågar patienten ”Hur har du mått sen vi sågs senast?” Nu kan läkaren istället säga: ”Jag ser att trenden går åt rätt håll. Du mår bättre generellt, och du tar din medicin när du ska, vilket resulterar i mindre smärta”.

Data som samlas in uppdateras i realtid och gör ”begripligt anpassad” för både patienten och vårdgivaren. Dock är inte datan modellerad eller processad utan det som presenteras är rakt av de data som matas in.

För att ingen utomstående skall komma åt patientdata använder vi vedertagna, av sjukhusen godkända, skyddssystem. Vi nyttjar SITHS (e-legitimation för vårdpersonal), Mobilt BankID samt OTP (One Time Password). All data mellan applikationen och servern är krypterade. Allt är gjort på ett sätt som, i möjligaste mån, inte begränsar användarvänligheten.

Praktiskt fungerar användandet av verktyget på följande sätt:

Vårdgivaren väljer vilka frågor som är aktuella för den individuella patienten, och när de skall besvaras.
Patienten laddar ned appen, antingen i samband med ett besök hos vårdgivaren eller vid annat tillfälle.
Patienten svarar på frågorna i applikationen vid givna tillfällen genom att appen skickar meddelanden med uppmaning om svar.
Vårdgivaren har tillgång till svaren i realtid och kan när som helst logga in och titta på dem.
Vid besök så används de sammanställda frågorna och svaren som underlag för diskussionen mellan patient/vårdgivare, eventuellt i kombination med given medicinering under tiden.
Datan sparas och kan användas för vårdgivarens och patientens räkning.

Fördjupning i nyttoeffekter

Smärtcentrum på Akademiska sjukhuset i Uppsala använder MediPal sedan augusti 2016. Här hjälper man patienter med kvarstående smärtor efter till exempel diskbråck med hjälp av en elektrod mot ryggen som ger svaga elektriska impulser. Elektroden placeras i det så kallade epidurala rummet, samma ställe där man ger ryggbedövning vid förlossning. Det görs med ett stick med en speciell kanyl.

– Vi registrerar patientens smärta en vecka före ingreppet, en vecka med elektroden och en vecka efter att vi tagit bort elektroden, för att se om det ska vara en permanent lösning, berättar sjuksköterskan Eva Leljevahl.

Genom verktyget får patienten regelbundet frågor, som hur många timmar sov du i natt? Hur ont har du nu på en skala 0-10?  Tidigare fick patienten fylla i ett formulär före och efter insatsen.

– Nu får vi mer detaljerade uppgifter som gör det lättare att utvärdera effekten av vår insats, säger Eva Leljevahl.

Mellan augusti och november 2016 hade Medipal använts på ett 50-tal patienter.

Verktygets nyttoeffekter varierar beroende på vilken vård som ges och till vem.

Generellt kan sägas att det ökar kunskapen om vårdinsatsens effekter och medvetenheten hos patienten om sitt tillstånd och sin livsföring. Vårdgivarna får ökade möjlighet att ta beslut baserade på individspecifika fakta.

Att kunna följa upp patientens tillstånd i realtid och kunna justera sådant som dosering av medicin i kombination med behandling möjliggör för vårdgivaren att förbättra vårdinsatsen och övervaka kvalitet och effekt av de individuella behandlingarna.

En annan nyttoeffekt är att patienten får ökad självinsikt och en ökad förståelse mellan beteende/medicinering och förväntade medicinska effekter. Detta ökar patientens förståelse för sin sjukdom och om vad som händer med kroppen, vilket kan resultera i ändrad livsstil så som mer träning, bättre mat, regelbunden sömn etc.

Nytta med att använda digital patientuppföljning och detaljerade patientdata:

För vårdgivaren

Bättre kunskap om och en djupare förståelse för patientens situation i vardagen mellan besök. Jämför ”Hur har du mått sedan vi sågs senast?”
Möjligheten att på ett mer korrekt sätt följa upp behandlingsresultat, symtom, följsamhet/adherence, biverkningar av medicinering.
Kvalitetssäkring av sjukvårdsinsatsen genom säkrare patientunderlag.
Ökad precision i vårdinsatsen spar tid och resurser vilket gör vården mer kostnadseffektiv.

För patienten/vårdtagaren

Patienten får en ökad förståelse för sjukdomen/diagnosen och sambandet mellan livsstil och medicinering.
Mer motivation till ökad följsamhet/compliance som indirekt ger en påminnelse om medicinering.
En ökad trygghet och ”kontakt” med vårdgivaren. Patienten vet att deras registreringar finns dokumenterade hos vårdgivaren som kan granska den under tiden eller vid nästa återbesök.

Patientuttalande:

”Dokumentationsmetoden fungerade jättebra och var enkelt att använda. Min läkare fick ett bra underlag och vi korrigerade medicineringen ganska ofta utifrån hur han såg att jag svarade på behandlingen. Annika, 53 år

Det är bra för att kunna registrera när smärta uppstår. Det kan vara svårt att minnas annars. Lennart, 43 år

Kommunikation

Verktyget har ett intuitivt gränssnitt och är lätt att använda. Patienten informeras i samband med behandling. På 15 minuter ska en användare vara igång. Statistik och resultat presenteras överskådlighet och uppdateras i realtid.

Lärdomar & Tips

Sjukvården har en stor möjlighet att digitalisera pågående processer utan att behöva göra stora förändringar i strukturer och organisationer.
Lösningarna måste vara extremt användarvänliga, både för vårdgivaren och för patienten.
”Patient engagement”, dvs att patienterna blir mer engagerade i ”sin vård” är möjligt tack vare denna typ av interaktiv digitalisering.
Lösningen måste vara transparent vad avser datahanteringen. Datan måste gå att exportera till vilket som helst av de idag existerande patientdatasystemen.

Mer information

www.medipal.sehttp://medipal.se/sv

Leverantören

Medipal AB, före detta Novatelligence AB, är ett svenskt privatägt ehälsoföretag med kontor i Stockholm.

Kontakt:

Johan Groth, Medipals rådgivare i strategi och digitalisering: 070-604 70 50

johan.groth [at] medipal.se

Anna Cederlund, Projektkoordinator, 073-61 000 62

anna.cederlund [at] medipal.se