Surfplattekurser ökar seniorers samhällsdeltagande

Sammanfattning

År 2013 erbjöd man seniorer i Norrköping en kurs i att lära sig hantera en surfplatta som en del av Testmiljö Norrköping för att prova nya tekniska lösningar. Med över 120 deltagare har utbildningen inte bara varit populär, utan bidragit till att de känner sig mer självständiga, mer delaktiga i samhället och mer socialt aktiva. Kunskapen som hjälper dem att navigera i dagens IT-fierade samhälle har hjälpt dem till en positivare och mer lätthanterlig vardag.

Nyttoeffekter

Nyttor för besökarna:

Grundläggande kunskaper om att hantera en surfplatta och ny teknik.

Nya sätt att kommunicera med vänner och bekanta
Ökad självständighet och trygghet i vardagen
Ökad delaktighet i, och förståelse för, samhällsutvecklingen
Ökad aktivitetsnivå
Nya stimulanskällor
Ökat välmående
Större socialt nätverk

Nyttor för verksamheten och samhället:

Ökad aktivitetsnivå hos de äldre
Ökad självständighet eftersom många kan använda tekniken för att hjälpa sig själva
Bidrar till att minska ensamheten
Testmiljö för nya lösningar
En ny målgrupp för företag som verkar inom ny teknik
Bättre mental hälsa hos de äldre
Möjlighet för offentlig verksamhet och företag att få synpunkter på olika former av välfärdsteknik

Verksamhet

VINNOVA, Testmiljö Norrköping, Norrköpings kommun

Användare

Seniorer runt 80 år, Norrköpings kommun

Citat:

”De är en otrolig resurs. Seniorer kan bygga upp helt ny kunskap kring teknik plus att många av dem därför kan bidra till utvecklingen av välfärdsteknik i framtidens vård- och omsorgsinsatser. Att de håller sig aktiva och är delaktiga ger samhället så otroligt mycket tillbaka.” – Ann-Christine Larsson, projektledare Testmiljö Norrköping

Fördjupning

Behov & Utmaningar

Många äldre känner idag ett utanförskap och har svårt att hänga med i samhällsutvecklingen för att de inte har tagit till sig ny teknik. Samtidigt flyttar mer och mer samhällsfunktioner över till just nätet vilket gjort att många äldre blivit beroende av att andra hjälper dem med vardagssysslor, som exempelvis att betala räkningar, beställa biljetter, handla mat, kommunicera med familj och vänner och i vissa fall, till och med att boka tvättid.

Även om teknikutvecklingen kan te sig naturlig och självklar för många är seniorerna ofta en samhällsgrupp som glöms bort – inte bara i utbildningssammanhang, utan även vad gäller produktutvecklingen av ny teknik. Detta är en relativt köpstark samhällsgrupp som har ingående kunskaper om samhällets utveckling ur historiskt perspektiv och som vi alla kan gynnas av.

– När vi startade upp Testmiljö Norrköping och frågade om de eventuellt skulle vara intresserade av att testa applikationer på en surfplatta så var några av de första frågorna: ’Vad är en applikation? Och vad är en surfplatta?’ Det kände inte till vad det var för något, berättar Ann-Christine Larsson, projektledare för Testmiljö Norrköping.

– För att kunna uppnå syftet med projektet så var vi tvungna att genomföra utbildningar i hur man använder en surfplatta, innan vi kunde starta med att testa olika applikationer.

Lösning & Funktion

Testmiljö Norrköping gick ut med information till hushållen i bostadsområdena Vilbergen och Såpkullen. Dessa bostadsområden har en demografi (12-14% 80+) motsvarande Europas år 2060, vilket kan göra Testmiljö Norrköping internationellt intressant. Man tog också kontakt med pensionärsföreningar som t.ex. PRO som hjälpte till att sprida ordet om surfplattekursen och möjlighet att delta i olika tester till medlemmar som i sin tur informerade vänner och bekanta. Målet var att, på frivillig basis, lära äldre att förstå vad internet är för något och att lära dem hantera en surfplatta för att sedan kunna delta i testpaneler.

Kurserna varade i fem veckor som hölls i olika lokaler inom de utvalda bostadsområdena med ett tre-timmars långt lektionstillfälle i veckan.

Karl-Henric Österberg, projektmedarbetare och som hållit i flera av kurserna, säger att det första lektionstillfället brukar nästan helt ägnas åt att lära sig var knapparna sitter på surfplattan.

– Under det första mötet brukar jag visa hur man stänger av och på plattan och sedan går jag in på hur en touchscreen fungerar. Många är rädda för att trycka för hårt för de tror att plattan ska explodera. Det här med mjukvara är främmande.

Under kursens gång får deltagarna lära sig att googla, förstå vad sociala medier, som Facebook, Skype och YouTube, är för något och att hitta och ladda ned appar.

Varje deltagare fick också låna hem en surfplatta med 4G uppkoppling så att de kan träna på att surfa hemma utan att behöva ha internet i hushållet.

Efter kursens avslut erbjuds deltagarna att köpa en surfplatta och får även tillgång till fortsatt support vid behov. Efter första året hade 70 procent av kursdeltagarna tillgång till en egen surfplatta.

Ekonomi & organisation

Testmiljö Norrköping leds av Norrköpings kommun och Hälsans Nya Verktyg med finansiering av VINNOVA, Sveriges innovationsmyndighet. Projektet beviljades medel i ett år med start i september 2013, detta blev sedan förlängt med ytterligare två år (totalt 5,4 miljoner kronor). Projektet drivs i samarbete med forskningsinstitutet SICS Swedish ICT, Norrköping Science Park, Linköpings universitet, pensionärsföreningar och de företag som deltar i testmiljön.

Projektledaren Ann-Christine Larsson håller i kontakten med företagen som är intresserade av att utnyttja testmiljön, medan Karl-Henric Österberg leder surfplattekurserna tillsammans med Caroline Bergfeldt.

Fördjupning i nyttoeffekter

Utöver att kurserna lett till en nyfikenhet för ny teknik och gjort att de äldre blivit mer öppna för att tillämpa tekniska hjälpmedel i sina hem, så har de nya kunskaperna i många fall bidragit till en högre livskvalité för deltagarna.

– Jag hade en dam som sa till mig att hon hade fått ett helt nytt liv, medan en annan sa att hon hade fått en sådan livsglädje tillbaka, säger Ann-Christine Larsson.

Kursen har även blivit en sorts mötesplats där deltagarna har fått många nya vänner och bekantskaper genom att samlas och umgås kring något gemensamt.

De äldre har också pekat på att de känner sig mycket mer stimulerade och självständiga tack vare surfplattorna som de nu nyttjar både för att spela spel med och för att utföra vardagssysslor som t.ex. att handla mat. Det har också lett till att de känner sig mindre ensamma eftersom de i mycket högre grad kan hålla kontakten med vänner och familj genom exempelvis Skype, mejl och sociala medier som Facebook.

Några av deltagarna säger också att genom att använda applikationer på surfplattan för att träna minnet, – ”att hålla hjärnan igång” – kan de eventuellt förskjuta vissa ålderssjukdomar som till exempelvis demenssjukdom.

– Flera har blivit väldigt öppna för exempelvis tillsyn via kamera om de skulle ha behov av nattillsyn som en del av hemtjänsten. När vi började med det här så var det bara ett stort ’nej’ när det gällde sådana frågor.

Karl-Henric Österberg håller med.

– Det är en stor fördel för samhället att äldre kan tekniken. Vissa av dem har nu skaffat internet och smartphones, och köpt kabel- och Apple TV, säger han.

Uppföljning

Efter kursens avslut har Testmiljö Norrköping fortsatt att erbjuda de äldre support genom s.k. ”surfplatteträffar” där seniorerna samlas kring fika och har möjlighet att ställa frågor kring sitt surfande eller sina tekniska inköp.

Idag överväger kommunen också att lägga till IT support till sina s.k. ”fixartjänster” där de äldre kan få teknisk hjälp i sina hem.

Kommunikation

I kommunikationen av projektet och erbjudandet av utbildningen riktade man sig till äldre i bostadsområdena Vilbergen och Såpkullen där man gick ut med information till hushållen. Man såg också till att be pensionärsföreningar, intresseorganisationer och fastighetsägare att sprida informationen. Några av deltagarna fungerar också som ”ambassadörer” och inspirerar andra till att ”våga prova”. T.ex. har några deltagare tillsammans med projektledaren deltagit på kvalitetsmässan i Göteborg och i Mötesplats Välfärdsteknik på Kistamässan.

Lärdomar & Tips

Viktigt att deltagande är frivilligt
Kursen bör vara väldigt grundläggande och bara fokusera på ett enda tekniskt verktyg, såsom en surfplatta
Kurserna bör hållas i små grupper om cirka fem personer för att alla ska få tid med handledaren och få den hjälp de behöver i den takt de behöver
Deltagarna behöver kunna få låna, och ta hem surfplattorna mellan utbildningstillfällena
Det fysiska läget för träffarna är viktigt. Det ska vara enkelt och lätt att nå mötesplatsen
Fortsatt support även efter kursens avslut för att hålla intresset uppe och hjälpa de äldre att hänga med i den fortsatta teknikutvecklingen.

 

Kontakt

Ann-Christine Larsson

Projektledare, Norrköpings kommun, Annchristine.larsson [at] norrkoping.se. Tel: 011 – 156368