ProjectDigitalisering för hållbarhet i industri och offentlig sektor i Sverige

Competence Areas
Digitalisering för hållbarhet i industri och offentlig sektor i Sverige

Digitalisering präglar idag stora delar av samhällets näringskedja och medför en pågående transformation av näringsliv och offentlig sektor. Högre effektivitet i dagens erbjudande representerar den utveckling vi sett sedan IKT introduceras i näringsliv och samhälle. Flera vertikaler har effektiviserats och förbättrats och näringslivet har nått stora framgångar internationellt. Digitaliseringen har större potential än vi hittills sett.

Digitaliseringen gör att vi rör oss mot lösningar som fundamentalt ändrar hela branscher. Det krävs dock en horisontell samordning och ett nyskapande mellan branscher för att öka digitaliseringens värdeskapande effekt

Vägen dit går via:

  • förbättrat erbjudande till existerande marknad. Digitaliseringen gör att existerande produkter, produktion eller tjänster blir effektivare och bättre. Utvecklingen och produktion av bilar och kommersiella fordon t ex. I offentlig sektor är eHälsa ett växande område för att förbättra och effektivisera hemsjukvården. Digitaliseringen av turistnäringen och kulturevenemang andra exempel.
  • Synergier mellan branscher och företag. Det finns stora möjligheter i att finna synergier mellan branscher och företag baserat på de möjligheter som digitaliseringen möjliggör. Exempel är samarbete mellan gruvnäring, tillverkare av maskiner, transport- och IKTsektorerna för utveckling av autonoma processer. Ett annat exempel är samarbete mellan energi-, fordons-, transport- och IKT-sektorerna för eldrivna fordon.

Med projektet vill vi katalysera resultat och kunskap från dessa initiativ för att skapa synergier mellan branscher, företag och offentlig sektor, samt att öka hastigheten av och skapa nya förutsättningar för värdeskapande genom digitaliseringen i Sverige.

För att få en så bred bas av möjliga systemiska åtgärder som möjligt kommer projektet att anordna tre öppna workshops där representanter för alla intressegrupper samlas. Den första kommer att söka mångfald och bredd med förhoppningen att skapa så många relevanta förslag som möjligt. Arbetsgruppen kommer sedan att bearbeta dessa med hjälp styrgruppen och annan expertis. Till den andra kommer arbetsgruppen att ha utarbetat åtta till tio embryon till förslag till systemiska insatser för förädling och utvärdering. Resultatet från workshop två skall sedan prövas genom en noggran granskning av insatsens potentiella effekt och hur realistiskt det är att genomföra dessa och därefter sammanfattas till ett underlag för beslut inför workshop tre. Vid den avslutande workshopen enas alla partner om tre till fem insatser som ska utgöra fokus för samverkansprojektet. Målet är att dessa ska kunna implementeras i form av processer, prototyper eller demonstratorer under samverkansprojektets gång.

Följande är exempel på tänkbara systemiska insatser som ska behandlas under projektets gång.

  • Utbildning av ledningsfunktioner (högre chefer och tjänstemän) inom näringsliv och offentlig sektor i digitaliseringens möjligheter och lämpliga vägar till värdeskapande.
  • Breda mötesplatser för kunskapsöverföring och samverkan kring digitalisering av verksamheter i näringsliv och offentlig sektor.
  • Samverkan för att samla och sprida tillgång till öppna datakällor, liksom kunskapsöverföring kring hur dessa används för kontinuerligt värdeskapande.
  • Ett samlat visionsarbete för att utarbeta och sprida visioner om hur digitalisering kan bidra till ett hållbart samhälle.
  • En samling kring regulatorisk utveckling (policy, lagar och andra regleringar) för att främja digitalisering i bred bemärkelse.