Musikdocka tände livsgnista hos demenssjuka

Sammanfattning

En stor och mjuk docka som spelar personligt anpassad musik – från Cornelis och barnsång till Anita Lindblom – har visat sig ha förvånansvärt positiva effekter på äldre som lider av demens. En fallstudie som gjordes kring terapidockans inverkan på två boenden i Härryda kommun i början av 2016 visade att så många som 70 procent av deltagarna mådde bättre efter att ha använt sig av den i sin vardag.

Resultaten vittnar om att kombinationen musik och aktivitet, inte bara kan återuppväcka vissa kognitiva förmågor utan även förhöjer användarnas livskvalité och livsglädje rent generellt.

Nyttoeffekter

Nyttor för användare

 Ökad närvaro

 Ökad kommunikation

 Ökad trygghet i vardagen

 Positiva symptomförändringar

 Ökad aktivitetsnivå

 Ny stimulanskälla

 Ökat välmående och lugn

 Bättre livskvalité

Nyttor för verksamheten

 Ökad aktivitetsnivå

 Ny kommunikationskanal för personal

 Lugninverkande

 Ökad interaktion mellan brukare

 Kostnadseffektivt terapihjälpmedel

Nyttor för samhället:

 Minskad ensamhet hos äldre

 Ökad livsglädje hos äldre

 Bättre mental hälsa

 Använda välfärdteknologi som instrument i vården

 Ny kommunikationskanal för anhöriga

Verksamheter

Ekdalagården och Säterigården, Härryda Kommun

Vegahusen, Tre Stiftelser, Göteborgs kommun

Användare

Seniorer som lider av demens

Citat:

”En särskilt stark upplevelse jag har handlar om en gravt dement dam som var sängliggande i influensa. Hon var jätteledsen och fylld av ångest och låg och skrek och skrek. Ingenting verkade hjälpa för att lugna ned henne. Vi gav dockan till sjuksköterskan som gick och lade den bredvid henne i sängen. Och då tystnade hon plötsligt, började titta sig omkring och klappa och känna på dockan. Musiken satte igång och efter ett tag började tårarna bara rulla nedför hennes kinder. Hon påverkades. Någonting hände där. Det var helt fantastiskt att bevittna.” – Ingrid Grange, planeringsledare, medicinskt ansvarig för Rehabilitering-MAR, Planering och tillsyn, Socialtjänsten, Härryda kommun.

   

 

Fördjupning

Behov & Utmaningar

Det kan vara svårt för såväl personal som anhöriga att nå fram till de som lider av demens. Sjukdomen isolerar eftersom de lidande har svårt att uttrycka sig när minnet av både språk och tal sviker. Det är ofta en frustrerande situation där de dementa också lider av en eller flera sjukdomssymptom som exempelvis depression, ångest, ätstörningar, apati och rastlöshet som ytterligare försvårar för dem och påverkar deras välbefinnande. Musik och taktila objekt har länge använts inom vården som terapihjälpmedel och har visat sig ha en positiv inverkan. De har dock sällan provats i kombination med varandra som en enda behandlingsinsats.

– Vi kände att vi ville prova det för att se vad det kunde ge, och gärna i ett sammanhang där man kunde utnyttja ny teknik, berättar Ingrid Grange, beslutsfattare inom socialtjänsten på Härryda kommun och som i samverkan med entreprenören och dockmakaren Ulf Wahlström kom på idén att ta fram musikdockan.

– En docka är så lätt för dem att knyta an till och hålla i, samtidigt som den kan väcka känslor till liv. Samma sak med musik som de känner igen och som kan hjälpa dem att väcka minnen de har.

Förutom att musik och taktil stimulans kan vara lugnande och trygghetsingivande, har forskning visat på att det kan aktivera strukturer i hjärnan som i vissa fall till och med kan fördröja utvecklingen av demens.

– Hjärnan hittar tillbaka till vissa kanaler och det får en att må gott. Det skapar en trygghet och ger en bättre livskvalitet, förklarar Ingrid Grange.

Målsättningen med dockan var helt enkelt att skapa en god situation för dementa. Man ville hjälpa dem att sätta guldkant på vardagen.

– Men aldrig hade vi trott att vi skulle få så fantastiska resultat av en sådan här enkel liten pryl!

Lösning & Funktion

Projektet med musikdockan – en tygdocka med en Bluetooth-funktion insydd i magen – växte fram och man bestämde sig för att göra en fallstudie om dess inverkan. Under två månader lät man 10 dementa kvinnor på två äldreboenden i Härryda kommun använda sig av varsin docka dagligen.

Innan projektet satte igång var man i kontakt med familj och anhöriga för att förhöra sig om deltagarnas förhållande till musik och vad de haft för musikpreferenser som friska. Tre till fem individuellt anpassade låtar valdes därefter ut för varje enskild person, där musiken streamades till dockans Bluetooth-funktion från ett Spotify-konto.

– Det var alltifrån hårdrock till barnsång, Cornelis till Anita Lindblom. Vi trodde väl från början att det mest skulle handla om barnsång, men icke, berättar Ingrid Grange. Responsen var mer eller mindre omedelbar.

Som en del av studien mätte man dels deltagarnas Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens (BPSD), men också deras välmående med hjälp av en välmåendeskala med fem sinnesstämningslägen, från ”djupt olycklig” till ”mycket glad”. Deltagarnas BPSD mättes vid sammanlagt tre tillfällen, medan deras välmående

mättes dagligen. Efter två månader kunde man konstatera att gruppens BPSD hade sänkts med 70 procent, och deras välbefinnande hade förbättrats markant. Av 181 dokumenterade mätningar resulterade 154 stycken, eller 83 procent, i ett bättre välbefinnande. Medicinintaget ändrades inte under testperioden.

Nyheten om musikdockan och dess positiva inverkan började sedan sprida sig i regionen och väckte nyfikenhet även inom andraverksamheter. Susanne Landhage, Enhetschef på Vegahusen i Göteborg, hörde talas om den lyckade fallstudien i Härryda och beslöt sig för att också införskaffa en docka på prov.

– Vi hade haft robotkatter innan, men vi tyckte den här extra dimensionen med musik verkade intressant, säger hon. Susanne Landhage minns särskilt en dam av baltiskt ursprung och som uttryckslöst brukade gå fram och tillbaka, framåtlutad och ihopsjunken, utan att prata. Personalen gav henne dockan och streamade baltisk folkmusik till den.

– Och då händer det. Hon börjar sjunga och nästan dansa!, berättar hon.

Resultaten kan jämföras med de från kontrollgruppen där de medverkandes BPSD-värden försämrades under samma period.

Ekonomi & organisation

Fallstudien gjordes i samarbete mellan socialtjänsten i Härryda kommun och Music Doll Sweden AB. Eftersom det handlade om ett pilotprojekt med prototyper kostade musikdockorna mellan 1 000 – 1 500 kronor styck. Normalpris uppskattas till omkring 3 500 kronor styck. Inköpen täcktes av Härryda kommuns omsorgsbudget.

Fallstudien organiserades och översågs av Ingrid Grange och musikdockans upphovsmakare Ulf Wahlström. Medan personalen såg till att göra BPSD- och välbefinnandemätningarna, besökte Ingrid Grange och Ulf Wahlström de involverade verksamheterna 1-2 gånger i veckan.

Fördjupning i nyttoeffekter

Utöver den direkta och dokumenterade positiva inverkan som dockorna haft på brukarnas individuella välbefinnande, vittnar både Ingrid Grange och Susanne Landhage om hur nyttoeffekterna spillt över även på verksamheterna i stort, samt gjort det lättare för anhöriga att kommunicera med sina dementa familjemedlemmar. Som exempel berättar Ingrid Grange om hur dockorna (totalt 15 stycken i Härryda kommun) var utspridda lite överallt på de två verksamheterna och hur en gravt dement man helt plötsligt frågade en annan inneboende: ”Är det dina ’ongar’ som ligger i soffan?”

– De blir ett redskap för interaktion de boende emellan, ett socialt hjälpmedel där de pratar mer med varandra, säger hon och tillägger att det blivit en lugnare och gladare stämning på verksamheterna rent

generellt. Dockorna har även underlättat för personalen då dockorna inger en sorts trygghet och därför gör brukarna lugna och mer självständiga.

– Om personalen behöver ställa sig och diska till exempel, säger hon. För anhöriga har de också visat sig vara till hjälp.

– Man har något att prata om, till exempel om hur dockan är klädd eller så, och så kan man ju kommunicera via dockan om man vill. Ingrid Grange säger att responsen från anhöriga har varit otroligt positiv.

Uppföljning

Efter fallstudiens slut har man haft uppföljningsmöten med personal och ledningsgrupper från de olika verksamheterna.

– Gensvaret har enbart varit positivt, särskilt som dockorna fortfarande är ute i verksamheterna. Det har även börjat komma förfrågningar från andra enheter som också vill ha dockor, säger hon. Musikdockorna har nu permanentats som aktivitet i Härryda kommun.

Eftersom testprojektet gav ett så pass lyckat resultat finns det nu även planer på införskaffa musikdockor till kommunens verksamhet för funktionshinder under 2017.

Kommunikation

I samband med fallstudien kontaktade man anhöriga för att dels be om godkännande för att de utvalda dementa patienterna kunde medverka i projektet, men också för att lära sig mer om deltagarna och vad de under sitt friska liv haft för relation till musik och vad de hade för preferenser då. Man satte också upp informationsblad om projektet inne på verksamheterna.

Vad gäller deltagarna ansåg man det viktigt att tydliggöra för dem att det handlade om en docka och inte ett barn, samt förklara att musiken spelas inifrån själva dockan för att undvika förvirring. Efter fallstudien har man också haft informationsträffar om musikdockan och de nyttoeffekter den påvisat.

Lärdomar & Tips

 Fastställa att brukaren tycker om musik

 Förhöra sig med anhöriga om personens musikpreferenser

 Ha uppsyn över brukaren för att avgöra om han eller hon reagerar positivt

 Undvika att lämna dockan med brukaren över natten så att dockan inte pillas isär

 Klargöra för brukaren att det är en docka det handlar om och hur den fungerar

Länk till film : dsc_7438

Mer information och kontakt:

Härryda kommun:

Ingrid Grange

Planeringsledare, medicinskt ansvarig för Rehabilitering-MAR, Planering

och tillsyn, Socialtjänsten, Härryda kommun.

ingrid.grange [at] harryda.se

Tel: 031 – 7246126

MusicDoll Sweden AB:

Ulf Wahlström

Tel: 070 – 71 81 461

info [at] musicdoll.se