Strategisk satsning på forsknings- och innovationsplattform för elvägar

4 October, 2016 - 11:00

Elvägsteknik testas nu på allmän väg i Sverige, men hur tas steget till storskalig drift? Hur ser affärsekosystemet ut och hur kan gränssnitten standardiseras? Dessa och ytterligare frågor kommer att undersökas inom projektet "Forsknings- och innovationsplattform för elvägar", som nu blivit beviljat stöd om sammanlagt 19 miljoner kr från Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI) och Trafikverket. Genom att industrin bidrar med 8 miljoner kr kommer totalt 27 miljoner kr att satsas i projektet fram till 2019.

För att introduktionen av elvägar ska bli lyckosam behöver innovationssystemet kring elvägar förstärkas. Syftet med projektet är att stärka svensk och nordisk forsknings- och innovationskraft inom området elvägar genom att bygga gemensam kunskap i samarbete mellan institut, universitet, myndigheter, företag och demonstrationsarenor.

Arbetet kommer bl.a. resultera i ett tydliggörande av samhällsekonomiska förutsättningar, nyttor och andra effekter som elvägar för med sig ur olika aktörers perspektiv. Olika implementeringsstrategier kommer att utvärderas och framgångsfaktorer för hög acceptans kommer att identifieras. Ett internationellt samarbete kommer att etableras och lägga grunden för dialog kring framtida standarder och regelverk. Projektet kommer att ha nära samarbete med de elvägsdemonstrationer som pågår i Sverige. Industrin deltar både som parter i projektet och som medlemmar i en omfattande referensgrupp.

Chalmers, KTH, Trafikverket, Transportøkonomisk institutt, VTI och Viktoria Swedish ICT kommer utföra forskning och utredningar. Fortum, Profu, Scania, Vattenfall och AB Volvo är deltagande industriparter. Airport City Stockholm, Region Gävleborg och Regionförbundet i Kalmar län deltar med sitt intresse för framtida implementationer. Projektet leds och koordineras av Viktoria Swedish ICT.

"Elvägens olika delar har under lång tid utvecklats inom många olika forskningsprojekt. Teknikdemonstrationer pågår längs E16 vid Sandviken och förbereds mellan Arlanda flygplats och Rosersbergs logistikområde. Vårt mål är att samla och bygga kunskap om elvägar för att kunna svara på några av de stora frågorna som återstår", säger Håkan Sundelin, projektledare vid Viktoria Swedish ICT.

"Vi är på väg att säkerställa de tekniska lösningarna som krävs för elvägar och elfordon", säger Torbjörn Holmström, Teknisk direktör vid Volvokoncernen. "Men för att vi skall nå en storskalig implementering måste en rad andra frågor lösas som till exempel affärsmodeller och elinfrastruktur och därför är en innovationsplattform som denna viktig då aktörer från olika områden kommer samman för att hitta de lösningar som krävs."

"Rätt affärsförutsättningar måste etableras för att göra elektriska vägsystem vanligt förekommande. Det här samarbetet ger oss en bra grund att göra det", säger Claes Erixon, Executive Vice President och Head of Research & Development vid Scania.

"Elvägar är en kraftfull innovation för framtidens transporter, ett både miljömässigt som ekonomiskt konkurrenskraftigt alternativ för såväl transportköpare och speditörer som för regioner där elvägens fördelar nyttjas för ökad tillväxt, sysselsättning och livskvalitet", säger Magnus Ernström, Utvecklingsstrateg vid Region Gävleborg.

"Elvägar kan bidra till god tillgänglighet i ett fossilfritt samhälle. Men vi behöver förbättra vårt underlag för en fortsatt positiv utveckling i Sverige. Forskningen inom plattformen kommer att förse oss med kunskap om förutsättningar, villkor och effekter av elvägar. Denna kunskap kompletterar den information vi får från våra elvägsdemonstratorer och den teknikutveckling som industrin bedriver inom området. Tillsammans skapar det bra underlag för framtida beslut", säger Anders Berndtsson, Strategisk utveckling vid Trafikverket.