RISE Viktoria leder färdplan för framtidens mobilitet

21 June, 2017 - 13:48

Nu satsar regeringen på ett radikalt annorlunda system för framtida resor och transporter i Sverige. För att åstadkomma hållbara, säkra och effektiva resor behövs automatisering och samordning, nya affärsmodeller och innovationer.

Regeringens Samverkansgrupp, med representanter från tunga samhällsaktörer som Energimyndigheten, Trafikverket, Volvo, SJ, Stockholms Stad har initierat ett program för att för att hjälpa till att nå dessa mål: Färdplanen för Kombinerad Mobilitet som tjänst i Sverige - KOMPIS. Under det Vinnovafinansierade strategiska innovationsprogrammet, Drive Sweden, har en rad projekt startats för att förverkliga idéerna i färplanen.

RISE Viktoria har haft en central roll i Sverige i kunskapsbildningen kring området och får nu också rollen att samordna denna satsning och arbetet med att föra färdplanen framåt.

Målet är ett samhälle som erbjuder ”kombinerad mobilitet som tjänst”, dvs möjligheten att på ett samlat sätt köpa sina resor eller transporter från punkt till punkt. Transportmedlen växlar mellan t.ex. framtidens autonoma fordon, kollektivtrafik, bil-pooler och hyrcyklar och den gemensamma principen är delade resor, effektivt energiutnyttjande och smidiga övergångar. Förändringen är radikal och kommer att kräva en kulturförändring där delad mobilitet blir den nya normen, inklusive delade biltransporter.

 

Framtidsscenariot om DenCity 2027 togs fram av RISE som en del av Digitaliseringskommissionens rapport, Digitalisering för ett hållbart klimat. Tjänster och teknik som visas i filmen, finns redan idag, dock inte alltid kommersialiserade. Detta är en version av hur vi kanske utnyttjar transporter i den framtida staden.

 

Projektledaren för projektet KOMPIS, Per-Erik Holmberg, RISE Viktoria, menar att satsningen som görs i Sverige är unik i Europa.

Genom regeringens samverkansprogram Drive Sweden och satsningar som samtidigt görs hos Energimyndigheten, i kollektivtrafiken och på Trafikverket stimuleras både entreprenörer och tjänsteleverantörer, tillsammans med transportproducenterna, att skapa framtidens mobilitetstjänster mot delad mobilitet.

För att få detta att hända måste samspelet fungera mellan privata och offentliga aktörer och samverkan är en väsentlig del av KOMPIS. Utvecklingen av autonoma fordon går i svindlande hastighet, en utveckling där RISE deltar brett, och kommer att vara i drift på våra vägar inom några år. Vidare behövs:

  • Digitaliserade biljetter i kollektivtrafiken
  • Nya affärsmodeller för att erbjuda mobilitet
  • Kunskap och normförändring hos allmänheten

RISE Viktoria koordineringen genomförandet. Det handlar bl.a. om att se till att det finns någon som arbetar på varje del av planen, att myndigheter kompletterar varandra istället för att överlappa och att statliga utlysningar stöttar genomförandet.

Den första fasen av färdplanen ska vara på plats om fyra år, med nya sätt att konsumera mobilitet i både storstäder och landsbygd. Färdplanen sträcker sig dock till 2027 och då förutspås ny teknikutveckling, lagstiftning och normförändringar ha lett till ett helt nytt sätt att organisera och använda mobilitet.

Viktoria har en unik position för att leda arbetet. Som neutral och icke vinstdrivande part har forskningsinstitutet stort förtroende hos såväl privata som offentliga aktörer. RISE Viktoria har arbetat med teknisk forskning och utveckling inom både kollektivtrafik och fordonsindustri sedan starten och har stort nätverk och gedigen branschkunskap.