Pether Wallin, tf divisionschef för RISE ICT

21 June, 2017 - 13:22

In English below.

Pether Wallin, går in som tf divisionschef för RISE ICT från och med den 12 juni 2017. Pether, som varit VD för AstaZero sedan 2011, ser denna möjlighet att delta i utvecklingen av en ledande forsknings- och innovationspartner för hållbart växande som ett inspirerande uppdrag.

Pether har långtgående erfarenheter i att driva affärer och organisationer med varierande ägarstrukturer – från stora internationella företag och statliga bolag till små bolag. Han har arbetat i chefspositioner sedan 1997. Hans erfarenhet från både större och mindre förändringsuppdrag som krävt agilt ledarskap och god kommunikationsförmåga kommer till nytta i hans roll som divisionschef för RISE ICT. Han har konsekvent arbetat i utvecklingsbranscher, vilket krävt kontinuerlig anpassning av afärsmodeller och organisation.

– Med den erfarenhet jag har byggt upp under mitt liv i branschen och inom institutsfären känner jag mig väldigt motiverad att ta ett steg för att möta den utmaning som RISE-koncernen står inför, säger Pether Wallin.

Pether Wallin har examen i industriell ekonomi, produktion och marknadsföring från Chalmers tekniska högskola. Han kommer att fortsätta som VD för AstaZero AB parallellt tills ersättningsemissionen har blivit löst.

Pether Wallin, acting Head of RISE ICT

Pether Wallin enters as the acting head of the ICT Division at RISE as of June 12th. Pether Wallin, CEO of AstaZero AB since 2011, sees the opportunity of being involved in developing an internationally leading research and innovation partner that generates sustainable growth and benefits for the economy and society as a really inspiring and satisfying work assignment.

Pether Wallin has extensive experience in running and managing businesses and organizations with varying ownership structures, ranging from large international companies and state-run companies to small businesses. He has been serving in senior management positions since 1997. Experience from both minor and major change projects that called for agile leadership and good communications will come in handy in his role of Division Head of RISE ICT. In his previous positions, Pether has worked consistently in industries that have been in constant development, which required the continuous adaptation of business models and the organization.

“With the experience I have built up over my lifetime in the industry and within the institute’s sphere, I feel very motivated to take another step to meet the challenge that RISE Group is now facing,” says Pether Wallin.

Pether Wallin holds a degree in Industrial Economics, Production and Marketing from Chalmers University of Technology.