Kraftigt minskade väntetider med teledermatoskopi

Sammanfattning

Regionalt cancercentrum (RCC) Stockholm-Gotland arbetar med att utveckla användandet av teledermatoskopi inom primärvården. Med ett nytt arbetssätt och en mobilapp ska väntetiderna kortas. En smartphone kopplad till ett dermatoskop, en speciell förstoringslampa, och tjänsten Dermicus gör att specialistläkare kan ge snabbare besked vid misstänkt hudcancer. Specialistkompetensen flyttas ut digitalt och når patienterna redan i primärvården vilket kortar tiden till diagnos och åtgärd. Prioriterade patienter kan snabbare nå specialistvården.

Nyttoeffekter

Nyttor för omsorgstagarna/patienterna:

Snabba besked och ökad trygghet
Kortare ledtid – minskad oro och väntan
Minskad andel onödiga ingrepp

Nyttor för verksamheten:

Tydligare arbetsstruktur och bättre patientflöden
Kunskapslyft för primärvården och kontinuerlig kompetensutveckling
Ökad tillgänglighet

Nyttor för samhället:

Effektivare utnyttjande av befintliga vårdresurser och bidrar till säkrare diagnoser
Likvärdig vård oavsett var man bor
Minskad belastning på patologiresurser

Verksamhet

Regional cancercentrum Stockholm-Gotland (RCC)

Primärvården i Stockholms läns landsting och Region Gotland

Användare

Läkare och specialister inom primärvården

Specialister vid hudcancermottagningar

Citat

”Vi kan förkorta väntetiderna med flera veckor. En snabb behandling är alltid av stor betydelse för en god prognos”– Marie Lindquist, RCC Stockholm-Gotland

Fördjupning

Behov & Utmaningar

Regionalt cancercentrum (RCC) Stockholm-Gotland är ett av landets sex regionala cancercentrum som leder och samordnar respektive regions arbete med att effektivisera cancersjukvårdens processer. De har ett ansvar att säkerställa att målen i den nationella cancerstrategin och de hälso- och sjukvårdspolitiska målen i Stockholms läns landsting och Region Gotland förverkligas. Varje RCC ansvarar också för ett flertal av de nationella kvalitetsregistren inom cancervården och för att driva utvecklingen i samarbete med profession, forskning, patienter och närstående.

Ett av de områden som RCC Stockholm-Gotland arbetar med är olika former av hudcancer. Hudcancer är den cancerform som ökar mest och kan vara svår att upptäcka.  Tidig diagnos är avgörande för en god behandlingsprognos.

Primärvården saknar ofta fullgod kompetens för att kunna diagnosticera olika hudcancerformer och långa väntetider till specialistvård skapar onödig oro för patienten. I många fall tas misstänkta hudförändringar, av säkerhetsskäl, bort av läkare i  primärvården trots att hudförändringarna egentligen inte var av allvarlig natur. I andra fall remitteras patienter i onödan till specialistvård. Tidiga besked från expertis, redan inom primärvården, minskar onödigt lidande för patienterna och säkerställer att platserna inom specialistvården kan prioriteras för patienter med allvarlig hudcancer.

Marie Lindquist är registerproduktägare för sju av de nationella kvalitetsregistren på RCC Stockholm-Gotland och också bl.a. projektledare för satsningen på teledermatoskopi, regionens arbete med att utveckla ett digitalt arbetssätt för att förbättra behandlingen av hudcancerformer.

Teledermatoskopi används redan på flera enheter inom primärvården och byggs nu vidare i projektet där vi också kopplar verktyget till ett nytt arbetssätt. Syftet är att öka tillgängligheten och flytta specialistvårdskompetens till den primärvård som patienten först möter, menar Marie Lindquist.

Lösning & Funktion

RCC Stockholm-Gotland har valt att under projekttiden arbeta med Dermicus, en CE-certifierad telemedicinsk plattform som används för att kunna ge primärvården stöd och hjälp i sin bedömning av olika hudcancerrelaterade sjukdomar. Plattformen bygger på modern teknik och ett samarbete med specialistmottagningar.

Arbetssättet är att primärvårdsspecialisten fotograferar misstänkta hudförändringar med en smartphone kopplad till ett dermatoskop, en speciell förstoringslampa. Bilderna laddas sedan via en speciell mobilapplikation upp till en utvecklad databas tillsammans med information om patienten och dennes symptom. Hudcancerspecialister vid specialistmottagningen får tillgång till bilderna på de misstänkta hudförändringarna, tar del av bakgrundsinformationen, granskar fallet och skriver ett utlåtande. Primärvårdsspecialisten får rekommendation om hur fallet bäst behandlas och inom loppet av en vecka har patienten informerats om svaret och planen för den fortsatta vården.

Vi har en nationell satsning på att minska väntetiderna inom cancervården och måste ha de rätta verktygen. Teledermatoskopi i kombination med ett nytt arbetssätt bidrar starkt till att korta väntetiderna. I flera fall kan vi se att väntetiderna blir flera veckor kortare, säger Marie Lindquist.

Ekonomi och Processen

Dermicus har använts under en lång tid av flera vårdcentraler i regionen. Projektet med att utveckla teledermatoskopin startades för två år sedan och kom igång på allvar i januari 2015. Under projektet har man hyrt in utrustning från leverantören och tecknat ersättningsavtal med specialistmottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset som fakturerar för varje konsultation.

Organisationen & politiken

 I den befintliga verksamheten används den ordinarie organisationen på vårdcentralerna och på specialistmottagningarna.

Den politiska organisationen stödjer projektet och arbetet med teledermatoskopin. De är också involverade i arbetet med att kunna hitta en passande framtida ersättningsmodell.

Arbetet kommer att bli en del i landstingets arbete för standardiserade vårdförlopp (SVF) inom cancervården.

Fördjupning i nyttoeffekter

För patienterna innebär möjligheterna till snabbare och tydligare besked en minskad oro och ett minskat lidande. Många onödiga ingrepp kan på sikt undvikas och snabbare besked gör också att de allvarliga fall som konstateras har en bättre prognos. Många patienter upplever dessutom att de känner sig tryggare när de har kontakt med sin normala vårdcentral och inte i onödan tvingas iväg till specialistmottagningar på ett stort sjukhus.

För verksamheten förbättras tillgängligheten till cancervården samtidigt som primärvården får en förstärkt roll.  Patienterna får nu möta specialistkompetens redan vid primärvården och sjukvården får ett bättre flöde av patienter. De platser som finns på specialistmottagningarna kan därmed prioriteras för patienter med allvarligare fall av hudcancer och verksamheten får förbättrade styrningsmöjligheter.

Personal verksamma inom primärvården upplever också att de genom arbetet med verktyget får en förstärkt kompetens att bedöma olika hudcancerformer. Kompetensutveckling sker kontinuerligt i det dagliga arbetet.

Uppföljning

Ett flertal uppföljningar har gjorts löpande under den tid som verktyget används och för själva projektet gjordes en större halvårsrapport som kunde visa att ledtiderna från undersökning till besked och åtgärd låg på sju till tio dagar. Normalfall i Sverige ligger på mellan en till tre månader.

Kommunikation

 Tanken är att arbetssättet och verktyget kommer att användas som en standardiserad vårdform (SVF) och användas på alla primärvårdsenheter.

Kommunikationen ut till patienterna om möjligheterna görs dels av RCC centralt men framförallt av de enskilda vårdcentralerna som en naturlig del i deras patientkommunikation.

Lärdomar & Tips

Viktigt att hitta en arbetsmodell där primärvården utför helkroppsundersökningar av patienter som söker för till exempel en misstänkt hudförändring. I närmare 30 % av fallen där patienter söker hjälp hittar man vid en helkroppsundersökning en tumör på en annan plats på kroppen än den man först sökt hjälp för.
Primärvården bör fundera över hur de kan anpassa användandet av verktyget så att det passar i deras verksamhet. Hur ska man jobba med teledermatoskopi? Ska man komplettera med speciella dagar dit man bjuder in patienter för att kolla upp misstänkta fläckar?
Det är viktigt att inte bara fokusera på tekniken utan att också hitta en fungerande arbetsmodell och att komplettera med utbildning. Fullgod utbildning gör att verktyget kan användas på bästa sätt för patienterna. Sätter man upp rätt kommunikationsvägar kan man också kvalitetssäkra användandet.
Det avgörande är att hitta fungerande ersättningsmodeller för att kunna utveckla verksamheten vidare.

Mer information

RCC Stockholm-Gotland:

Information om projekt teledermatoskopi

(http://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/cancerdiagnoser/hud-och-og...)

Information om RCC Stockholm-Gotland

(http://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/)

Gnosco AB:

Information om Dermicus

(http://www.dermicus.com/hem)

Kontakt

Mona Ridderheim , mona.ridderheim [at] sll.se RCC Stockholm-Gotland

Tjänstens namn

Dermicus

Leverantör av tjänsten

Gnosco AB, Kontaktperson: Daniel Eliasson, daniel.eliasson [at] gnosco.se