Jour på distans kortar avstånden i Norrbotten

Fotograf: Susanne Lindholm

Sammanfattning

Distansvård är en del av strategin för Norrbottens läns landstings och används som verktyg för att flytta vården närmare patienten. Från sjukhuset till hälsocentralen och från sjukhuset/hälsocentralen till egenvård. Hälsocentralerna i Övertorneå och Överkalix var först ut och nu kan man från flera av Norrbottens hälsocentraler använda videolänk för att kontakta läkare under jourtid.

Nyttoeffekter

Nytta för patienterna:

Minskat resande i ett län med stora avstånd och möjlighet att få vård på sin egen ort av den personal som man är van att träffa
Bättre tillgång till läkarkonsultation under natt/helg-jour

Nytta för verksamheten:

Ökad samordning vilket bidrar till mer effektivt utnyttjande av de befintliga resurserna
Bättre förutsättningar för att kunna ta hand om patienter direkt på plats
Ökade möjligheter att styra till rätt vård på rätt plats
Sjuksköterskor vid hälsocentralerna har dygnet runt möjlighet att få stöd i bedömningar av patienter från jourhavande läkare vid akutmottagningarna på sjukhusen

Nytta för samhället:

Minskat behov av resor ger positiv miljöpåverkan
Bidrar till att minska samhällskostnaderna för patienter som tvingas ta ledigt eller sjukskrivas för att genomföra resor till undersökningar och läkarkonsultationer på annan ort
Bättre möjlighet för att behålla viktig samhällsservice i glesbygdskommuner

Verksamhet

Norrbottens läns landsting
Hälsocentraler och akutmottagningarna vid sjukhusen

Användare

Patienter vid hälsocentralerna, inledningsvis i Överkalix och Övertorneå, som behöver hjälp under jourtid.
Jourpersonal på hälsocentralerna samt vid akutmottagningarna på sjukhusen, inledningsvis på Kalix Sjukhus.

Citat

Med hjälp av teknik krymper vi de geografiska avstånden och möjliggör en likvärdig vård för norrbottningarna. Detta är verkligen framtidens hälso- och sjukvård

Agneta Granström, landstingsråd, Foto: NLL)

Vi är i dag vana vid att använda teknik för kommunikation. Vård på distans har tagits väl emot, även av våra äldre patienter. De tycker att det är bra att få en bedömning på hemorten och att slippa resa.

(Elisabeth Eero, verksamhetschef vid hälsocentralen i Övertorneå)

Fördjupning

Behov & Utmaningar

Norrbottens läns landsting ansvarar för hälso- och sjukvården i Sveriges nordligaste delar. Norrbotten är Sveriges till ytan största län och täcker närmare en fjärdedel av Sveriges landarea. Trots den stora ytan har man dock bara ca 2,5 % av vårt lands befolkning, närmare 250 000 invånare som trots de stora avstånden ska kunna erbjudas en säker och trygg sjukvård. Från Övertorneå, en av de kommuner vars hälsocentral var med från starten i arbetet med distansvård, kan t.ex. en resa till närmaste sjukhus i Kalix ta 1 timme och 20 minuter i restid, enkel resa.

Landstinget är länets största arbetsgivare med närmare 7 500 anställda och fem sjukhus. Primärvården drivs vid 32 hälsocentraler och vid ett flertal distriktsmottagningar på de mindre orterna.

Förutom de stora avstånden står Landstinget i Norrbottens län inför andra stora utmaningar där man ser att vården idag inte är anpassad för att möta de allra äldstas behov. Den förväntade befolkningsutvecklingen visar dessutom att glesbygdskommunerna i Norrbotten beräknas få en ännu större andel äldre än vad man har idag, en ökning från 25 till 32 procent äldre visar prognoserna. Redan idag har glesbygdskommunerna den högsta andelen äldre och därmed den högsta försörjningsbördan hos de yrkesarbetande. I början av 2030-talet räknar man med att befolkningsutvecklingen kommer att medföra att det finns fler personer i icke-arbetsför ålder än i arbetsför ålder i glesbygdskommunerna. En utveckling som kommer att påverka behovet av hälso- och sjukvård men också behovet av att aktivt arbeta med att rekrytera välutbildad personal.

För att kunna möta upp denna framtid har hälso- och sjukvården i Norrbotten börjat inse att de måste förändra sitt sätt att arbeta. Ett nytt arbetssätt är att införa vård på distans inom såväl den akuta som den planerade vården. En vård på distans där man tar hjälp av modern teknik för att överbrygga avstånden i länet, möjliggöra en trygg sjukvård oavsett var i länet man bor och stärka kompetensen i landstingets primärvård.

Lösning & Funktion

Landstinget i Norrbottens län har valt att införa möjligheter till videokonsultation mellan hälsocentralerna i länets glesbygdskommuner och närmaste sjukhus. Inledningsvis handlade det om verksamhet mellan hälsocentralerna i Övertorneå och Överkalix samt akutmottagningen vid Kalix sjukhus men verksamheten införs nu på allt fler hälsocentraler. Videolänken kan användas under jourtid då hälsocentralernas egna läkare inte är i tjänst.

En patient som besöker hälsocentralen under jourtiden tas emot av en sköterska som undersöker patientens hälsotillstånd och tar de prover som behövs. Om behov finns kontaktar sjuksköterskan sedan primärjouren vid sjukhuset och I samråd mellan patient, sköterska och läkare bedöms behovet av videokonsultation.

Fotograf: Susanne Lindholm

Om videokonsultation behövs ringer läkaren upp hälsocentralen via video och kan därigenom se och tala med patienten “ansikte mot ansikte” samt använda en fjärrstyrd kamera för att till exempel zooma in på ett sår för närmare undersökning. Läkaren kan på distans göra en bedömning om ytterligare undersökningar eller prover behöver genomföras på plats eller på sjukhuset samt ordinera behandling till patienten.

Förbereda

Sjuksköterskan på hälsocentralen tar emot patienten, tar anamnes, status, undersöker patienten samt tar relevanta prover utifrån besöksorsak och anamnes. Använd en så kallad ”RETT-S” akutjournal som dokumentationsunderlag.

Genomföra

Sjuksköterskan kontaktar primärjouren i Kalix, I samråd med läkare, sjuksköterska och patient bedöms behovet av videokonsultation. Om videokonsultation bedöms aktuellt kommer läkaren och sjuksköterskan överens om tid när läkaren ringer upp hälsocentralen.

Primärjouren i Kalix ringer upp hälsocentralen via video, styr kameran själv och är behjälplig med handläggning i den akuta situationen

Ekonomi

Följande investering har gjorts. Kostnaden för utrustningen tas av verksamheten.

 • Akutrum (Överkalix, Övertorneå, Haparanda)
 • Videosystem med styrbar kamera
 • 24” bildskärm – installerad under tak
 • Högtalare
 • Befintlig PC (ej i leasingavtal)

Kostnad: 2 950 kr/mån

Akutexp (Kalix Sjukhus)

 • Videosystem med styrbar kamera
 • 2 st 27” bildskärmar
 • Högtalare + headset
 • Befintlig PC (ej i leasingavtalet)

Kostnad: 3 100 kr/mån

Till samtliga installationer har även ett elektroniskt stetoskop beställts. Kostnaden är 5 000 kr/st och debiteras direkt på verksamheten (ingår inte i ett leasingavtal).

Kostnad för installationer av fyra stycken videosystem (totalt):

 • Inköp och installation:  309 000 kr
 • Serviceavtal:  Ca 50 000 kr/år

Processen

Från beställning av videoutrustning till att systemet var driftmässigt tog endast 3 månader.

Organisationen & politiken

Utvecklingen av primär vård i glesbygd är ett från politiken prioriterat område. Och beslutet om att starta tjänsten jour på distans är en del av ett förslag på åtgärder för som fattats av landstingsfullmäktige för att skapa en ekonomi i balans.

Primärvården i glesbygd har stora utvecklingsmöjligheter tack vare tekniska landvinningar, som gör att viss vård idag kan utföras på distans. Det pilotprojekt som drivs i östra Norrbotten ska ge svar på om distansöverbryggande teknik kan vara bidra till högre till-gänglighet också utvecklingsmöjligheter för personal som arbetar i glesbygd genom särskilda utbildningsinsatser

Uppföljning

Utvärdering av arbetssättet kommer att genomföras vid halvårsskiftet 2016.

Kommunikation

Jour på distans har kommunicerats via intern web och intern tidning (insikt) och i Landstingets medborgarridning Utsikt för att förklara hur tjänsten fungerar och vilken nytta den medför för patienten http://www.nll.se/publika/lg/kom/Utsikt/2016/Utsikt_1-2016.pdf

Landstinget har även gjort en film som beskriver tjänsten Informationsfilm om möjligheterna med distansvården: https://www.youtube.com/watch?v=C37_-pkYy14=

Tjänsten har även täckts i lokalpress:  http://www.nsd.se/nyheter/kalixoverkalix/klart-for-vard-pa-distans-97259...

Mer information

Norrbottens läns landsting:

Artikel om satsningen från landstingets informationstidning Utsikt Norrbotten http://www.nll.se/publika/lg/kom/Utsikt/2016/Utsikt_1-2016.pdf

Informationsfilm om möjligheterna med distansvården https://www.youtube.com/watch?v=C37_-pkYy14=

Kontakt

Verksamhetschef Övertorneå hälsocentral: Elisabeth Eero, elisabeth.eero [at] nll.se

Tjänstens namn: Distansjour

Leverantör av tjänsten

Man använder sig a Polycom videokonferenslösning för hälso och sjukvård.

”For telemedicine encounters, the Polycom Practitioner Cart HDX mobile healthcare solution, for patient side, sends live high definition video, audio, and PC images to a specialist.  The specialist can connect to the cart from a distance using a standards based video conferencing system like Polycom’s desktop or mobile video solutions.  With Polycom the specialist can control the far end camera, and share their PC content or browser-based applications with the patient”.