Digital mötesplats stärker kommunens anhörigstöd

Sammanfattning

Studier visar att en av fem vuxna är anhörig till någon med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, demens, missbruk eller annan långvarig sjukdom. Kommuner är skyldiga att erbjuda anhörigstöd, men att nå dessa ofta hårt belastade personer i ett tidigt skede är en stor utmaning. Örebro kommun har infört en nätbaserad tjänst som bidrar till att göra anhörigstödet mer individuellt och flexibelt.

Nyttoeffekter

Nyttor för anhöriga och närstående: Hjälp att orka genom stöd, råd och erfarenhetsutbyte
Nyttor för verksamheten: Kompletterande arena för att sprida och hämta kunskap
Nyttor för samhället: Förebygger utbrändhet och kostsamma sjukskrivningar

Citat

”Om vi hittar individanpassade sätt att stödja de anhöriga i tid, kommer de att orka mer och behöver inte själva riskera att stupa eller falla i långvarig sjukskrivning.”

Arianne Axewill, enhetschef vid Anhörigcentrum i Örebro kommun

Verksamhet

Anhörigcentrum i Örebro kommun

Användare

Personer som vårdar närstående, samt personal kopplad till kommunens anhörigstöd

Fördjupning

Behov & Utmaningar

År 2009 stärktes kravet på anhörigstöd enligt Socialtjänstlagen. Det innebär att kommunen har skyldighet att erbjuda stöd till anhöriga inom alla socialtjänstens verksamhetsområden – omsorgen om personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorgen samt äldreomsorgen.

Örebro kommun började arbeta med anhörigstöd redan 1999 och invigde sitt Anhörigcentrum 2002. Baserat på nationell statistik räknar man med att det finns omkring 30 000 personer i Örebro som vårdar och hjälper en närstående, men det är bara ett fåtal av dessa som aktivt söker hjälp för egen del.

Idag har vi cirka 350 personer inskrivna hos oss, som har kontakt med en anhörigkonsulent eller anhörigsamordnare eller tar del av våra program och utskick. En stor utmaning är att nå de anhöriga i tidigt skede, innan den ansträngda vardagssituationen gått så långt att de själva riskerar ohälsa och långvarig sjukskrivning, säger Arianne Axewill, enhetschef vid Anhörigcentrum i Örebro kommun.

För att nå fler jobbar Anhörigcentrums konsulenter och samordnare också med indirekt stöd till kommunens övriga verksamheter, så att de i sin tur kan bedriva bra anhörigstöd med hjälp av gemensamma riktlinjer och likande. Men man sökte också fler arenor för att kunna möta de anhöriga där de befinner sig.

Eftersom allt fler använder sociala medier såg vi en nätbaserad tjänst som ett bra komplement för att göra anhörigstödet mer individuellt och flexibelt, säger Arianne Axewill.

Lösning & Funktion

Via webblösningen ”En bra plats” erbjuder Örebro kommun de anhöriga stöd, råd och erfarenhetsutbyte på tider och platser som passar den enskildes behov. Samtidigt får kommunen en lättanvänd portal för samordning av sitt anhörigstöd. Det digitala stödet blir tillgängligt dygnet runt – via dator, surfplatta eller smartphone.

Efter registrering och tilldelning av inloggningsuppgifter får den anhörige:

En eller flera individanpassade kontaktpersoner via nätet.
Information om kommunens stödverksamhet, föreläsningar och anhöriggrupper. Dessutom får de tillgång till andra relevanta nyheter, forskning och fakta som tillhandahålls av systemleverantören.
Ett socialt nätverk som möjliggör kontakt med andra anhöriga i samma situation över hela landet, både vad gäller åldersgrupp och diagnos – utifrån individens önskemål.

Lösningen är helt webbaserad och kräver inga installationer hos kommunen. Systemleverantören står för drift, support och säker hantering av personuppgifter

Kontrollerade inloggningsrutiner gör att ingen kan utge sig för att vara någon annan. Den enskilde användaren har dock möjlighet att vara anonym och ändå känna en gemenskap med andra i liknande situation, genom att ansluta sig till någon av våra anhöriggrupper som täcker ett brett spektrum av diagnoser, säger Gustaf Cavalli, medgrundare och supportansvarig vid En bra plats.

Ekonomi

För att använda tjänsten har kommunen betalat en startavgift på 24 500 kronor, där det bland annat ingår utbildning kring den tekniska plattformen och hjälp att sprida kunskapen till medarbetare som möter anhöriga inom såväl kommun som landsting. Därefter betalas en månadsavgift baserad på hur många som bor i kommunen. I Örebros fall, med cirka 140 000 invånare, rör det sig om runt 8 000 kronor per månad.

Besparingar som uppnås genom denna verksamhet är svåra att mäta i kronor och ören, men Arianne Axewill poängterar att webbtjänsten bidrar till Anhörigcentrums förebyggande arbete mot ohälsa:

Det tjänar hela samhället på. Om vi hittar individanpassade sätt att stödja de anhöriga i tid, kommer de att orka mer och behöver inte själva riskera att stupa eller falla i långvarig sjukskrivning.

Processen

Örebro kommun anslöt sig till det digitala anhörigstödet 2010. Konsulenter och samordnare vid Anhörigcentrum har fått utbildning i att använda verktyget och kan registrera in anhöriga som vill börja använda tjänsten över internet.

Vi har också anhörigombud ute på arbetsplatserna – inom exempelvis vård, omsorg och förvaltning för funktionshindrade – som vi fortlöpande informerar om stödet vi erbjuder. På så sätt sprider vi kunskapen vidare bland medarbetare och anhöriga som de möter i sina verksamheter, säger Arianne Axewill.

Organisationen & politiken

Initiativet till att komplettera det kommunala anhörigstödet med en webbaserad tjänst kom från tjänstemän vid Anhörigcentrum, som såg en möjlighet att nå fler på ett mer individanpassat sätt. Organisatoriskt ligger Anhörigcentrum under nämnden för vård och omsorg, men jobbar inom hela socialtjänstområdet.

Politiskt finns en ambition att erbjuda stöd till alla anhöriga. Vi samverkar med Region Örebro län och sprider information om anhörigstöd till exempelvis vårdcentraler och patient-, brukar- och anhörigföreningar, säger Arianne Axewill.

Fördjupning i nyttoeffekter

Via det webbaserade verktyget kan Anhörigcentrums personal både hämta och publicera information riktad till olika anhöriggrupper. De får själva hjälp att hålla sig uppdaterade inom området genom den nyhetstjänst med rapportering av forskning och fakta som systemleverantören tillhandahåller.

Anhöriga får en smidigt tillgänglig plats att hämta kunskap, råd och tips utifrån sina individuella behov. Förutom kommunens stöd får de också möjlighet att utbyta erfarenheter med andra anhöriga i liknande situationer över hela landet. Många uppskattar möjligheten att var anonym för att ventilera känsliga ämnen som man inte ens diskuterar med sina närmaste vänner.

För samhället utgör anhörigstödet en viktig del av det förebyggande arbetet mot ohälsa. Att få stöttning i en pressad vardag betyder mycket för den enskildes ork och förmåga att stå emot psykisk och fysisk belastning. Risken för utbrändhet och långvarig sjukskrivning minskar, vilket medför ökad livskvalitet för de anhöriga och kostnadsbesparingar för samhället.

Kommunikation

Systemleverantören utbildar personalen och förmedlar informationsmaterial, som sprids vidare i organisationen via Anhörigcentrums ombud ute på olika arbetsplatser inom kommunen och Region Örebro län.

Lärdomar & Tips

Förankra syfte, mål och möjligheter med de nya stödverktygen så högt som möjligt i organisationen. Ju fler som är engagerade i spridningsarbetet desto bättre möjligheter att nå anhöriga inom alla olika diagnosgrupper.
Tro inte att anhörigstödet är en självgående verksamhet. Man måste bjuda in folk att delta – särskilt när det gäller en grupp som vanligen sätter sig själv i sista rummet och ägnar stor del av sin tid åt att hjälpa andra.

Mer information

Övriga länkar

Presentation av tjänsten på leverantörens Hemsida
Kort film om tjänsten (tidigare kallad ”Gapet”)  Youtube
Anhörigcentrum i  Örebro Kommun

Kontakt

Arianne Axewill, enhetschef, Örebro kommun Anhörigcentrum
Tel: 019-214228, 076-5514228
e-post: arianne.axewill [at] orebro.se

Leverantör

En bra plats
Gustaf Cavalli, ansvarig för försäljning och teknisk support
e-post: gustaf [at] enbraplats.se