Digital bilddagbok stärker kommunikationsförmågan

Sammanfattning

En digital bildbaserad dagbok ersätter handskrivna kontaktböcker och förenklar kommunikation mellan hem och skola för barn med behov av särskilt stöd. Västbergaskolan i Stockholm använder dessutom dagboken som pedagogiskt verktyg för läs-, skriv-, tal- och minnesträning.  Dagboken kan sedan följa individen upp i vuxen ålder. Vid Danvikstulls dagliga verksamhet har det webbaserade verktyget införts för att underlätta dialogen mellan anhöriga, brukare och personal.

Nyttoeffekter

För brukaren: Stärkt kommunikationsförmåga och ökad delaktighet

För personalen: Tidsbesparing och stöd i pedagogiska arbetet

För anhöriga: Ökad trygghet och bättre inblick i vardagliga händelser

Verksamheter

– Frösunda Danvikstulls dagliga verksamhet för personer med måttlig till grav intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism.

– Västbergaskolan, grundsärskola för barn från 6 till 16 års ålder med måttlig intellektuell funktionsnedsättning

Användare

Vuxna i daglig verksamhet och barn i särskola, samt anhöriga och personal vid såväl skola och daglig verksamhet som korttidsboenden och gruppbostäder.

”Händelser kan dokumenteras och rapporteras till föräldrar och anhöriga i realtid, vilket ökar tryggheten för dem. Men framför allt är dagboken stimulerande och utvecklande för våra huvudpersoner på den dagliga verksamheten.”

Liisa Keshmiri, aktivitetshandledare vid Frösunda Danvikstull

Fördjupning

Behov & Utmaningar

Trots den snabba tekniska utvecklingen i samhället har det länge saknats smidiga verktyg för att göra livet enklare, mer inspirerande och utvecklande för personer med kognitiva svårigheter och deras familjer, pedagoger och stödpersoner.

Idag sker mycket av kommunikationen kring barn vid särskolor och vuxna i daglig verksamhet via handskrivna kontaktböcker, där bilder ska skrivas ut och sedan klippas och klistras på plats. Det kräver mycket tid. Dessutom ska brukaren få med kontaktboken eller pärmen till och från verksamheten utan att den kommer på villovägar eller råkar förstöras till följd av hårdhänt handhavande.

– Våra ledord är delaktighet och självbestämmande. För att nå det behöver man kunna kommunicera sina tankar, behov och önskningar. Därför jobbar vi mycket med AKK, alternativ och kompletterande kommunikation, för att ersätta och komplettera bristande tal eller språk. Det kan handla om allt från gester, signaler, tecken och kroppsspråk till grafiska bilder och tekniska hjälpmedel som datorer och pratapparater, säger Liisa Keshmiri, aktivitetshandledare vid Frösunda Danvikstulls dagliga verksamhet.

– Men för den som saknar funktionell kommunikationsförmåga existerar inte detta. Det gör att det finns stora luckor i informationsutbytet, som vi bland annat försöker fylla via kontaktböckerna där vi skapar samtalsämnen om händelser i vardagen med hjälp av bilder. Att tillverka böcker i fysisk form tar dock tid, och för att fungera bättre som AKK-hjälpmedel behövde vi hitta ett sätt att kunna informera i realtid vad personen har gjort, säger Liisa Keshmiri.

Lösning & Funktion

Aktivitetshandledarna vid Frösunda Danvikstull valde att införa den digitala dagboken Picture My Life, som tidigare främst använts inom skolans värld. En flicka från gymnasiesärskolan tog med sig verktyget när hon började på den dagliga verksamheten förra året, och nu är det ytterligare fyra brukare som använder den digitala dagboken som AKK-hjälpmedel.

Verktyget ersätter och kompletterar de gamla pappersbaserade kontaktböckerna med en ständigt uppdaterad digital version online. Den används för kontinuerlig kommunikation mellan anhöriga, brukare och personal vid skola, daglig verksamhet och boenden. Även andra viktiga personer i brukarens närhet kan bjudas in att delta i kommunikationen.

När det gäller digitala lösningar så har Frösunda Danvikstull skaffat ett Facebook konto.Där lägger vi in bilder som är anonyma men visar vad som pågår hos oss säger Liisa Keshmiri. Alla sätt att ha fjärrkontakt med sitt sociala nätverk är positivt för de personer vi jobbar med.

En nyhet är att nu kan man logga in med FrejaeID, för säker inloggning och som kommer att bli obligatorisk i maj 2018.

Det går också nu att filma i båda apparna iOS och Android.

Dagboken är en webbaserad prenumerationstjänst och fungerar i mobil, läsplatta och dator. För varje brukare skapas en personlig profil med behörighetsstyrd inloggning för föräldrar, lärare och stödpersoner. Även brukaren får en egen förenklad version som hjälper dem att bli delaktiga i kommunikationen efter egen förmåga.

Ekonomi

Skola och daglig verksamhet prenumererar på Picture My Life för 1 500 kronor per dagbok och år. De kan sedan bjuda in föräldrar, anhöriga och andra stödpersoner, upp till 20 användare för varje dagbok.
Om inte verksamheten prenumererar kan familjen själv betala 95 kronor i månaden för en dagbok, och bjuda in pedagoger och annan personal.

Fördjupning i nyttoeffekter

Picture My Life utvecklades ursprungligen för barn, men finns idag även för unga och vuxna med behov av kognitivt stöd.
– I den digitala dagboken kan vi enkelt ladda upp bilder och berätta vad som händer under dagen. Det går mycket snabbare än att klippa och klistra i ett pappershäfte. Händelser kan dokumenteras och rapporteras till föräldrar och anhöriga i realtid, vilket ökar tryggheten för dem. Men framför allt är dagboken stimulerande och utvecklande att använda i aktiviteterna för våra huvudpersoner här på den dagliga verksamheten, säger Liisa Keshmiri vid Frösunda Danvikstull.

Motsvarande erfarenhet har specialpedagog Annika Stock vid Västbergakolan som har använt Picture My Life i undervisningen i flera år. Kameran och mobilen är alltid med, både i skolan och på utflykter och studiebesök.

– Dokumentationen blir enklare och effektivare jämfört med de gamla pappersbaserade kontaktböckerna. Hela personalgruppen blir engagerad och lägger in information och bilder i dagböckerna. Även barnen själva är delaktiga och filmar sin vardag, säger Annika Stock.

Dessutom fungerar bilderna i dagboken som stöd för såväl tal- och minnesträning som läs- och skrivinlärning

– Jag går ofta tillbaka till det vi gjort och tittar på bilderna i det dagliga arbetet. Det har blivit ett pedagogiskt verktyg som jag inte kan tänka mig att vara utan. Dagboken har förändrat vårt sätt att kommunicera. Det blir snabbare och mer direkt. Jag kan dela information med föräldrarna på en gång, och får också mer respons från föräldrarna, samtidigt som behovet av telefonsamtal och mejl har minskat rejält, säger Annika Stock.

Uppföljning

Den digitala dagboken testas nu även av personer med demens som kan få ett stöd för minnet med hjälp av bilder.

– Från äldreboenden och demensföreningar har vi fått önskemål om en dagboksversion för personer med Alzheimer och andra kognitiva funktionsnedsättningar. 

En enkätundersökning till användarna är gjord och 200 besvarade enkäten, 65% läser Dagboken dagligen,92% tycker det är enkelt att göra inlägg i och 92% laddar upp egna bilder.

Lärdomar & Tips

Är du osäker på om tjänsten fungerar för viss person eller verksamhet kan den testas gratis en månad med fri tillgång till alla dagboksfunktioner.
Många gruppbostäder för vuxna har bara datorer för personalen, men saknar pedagogiska IT-verktyg för de boende. Det innebär att ansvaret läggs på individen, vilket gör äldre med intellektuell funktionsnedsättning till en extra eftersatt grupp då man inte kan förvänta sig att de har föräldrar som förser dem med nödvändig utrustning som surfplatta eller smartphone.
Tänk på att utnyttja dagboken fullt ut, inte bara som dokumentations- och kommunikationsstöd vid anhörigkontakt, utan också som pedagogiskt verktyg och för kontinuerlig uppföljning av brukarens utveckling.

Mer information

Länkar från leverantören: https://picturemylife.se

https://picturemylife.se/instruktionsfilmer/

https://picturemylife.se/filmer-om-dagboken/

Verksamhetskontakt

Liisa Keshmiri, aktivitetshandledare vid Frösunda Danvikstulls dagliga verksamhet: 010-130 37 50, liisa.keshmiri [at] frosunda.se

Annika Stock, specialpedagog vid Västbergaskolan: annika.stock [at] vastbergaskolan.se

Leverantör av tjänsten

Picture My Life Communication AB

Yvonne Malmström Grimme, VD, yvonne [at] picturemylife.se Tel: 0707-24 09 03