Competence AreaDigitalisering och Lärande

ContactCarl Heath
Digitalisering och Lärande

Digitalisering och Lärande i RISE erbjuder ett sammanhang där organisationer inom utbildningssektorn och verksamma inom livslångt lärande kan medverka i tillämpade forskningsprojekt, få ny kunskap, testa produkter och system och få tillgång till såväl forskning som omvärldsanalys kring digitalisering.

Digitaliseringen som revolutionerar hela vårt samhälle just nu innebär såväl möjligheter som utmaningar för utbildningslandskapet. Med ett ökat behov av kunskap och innovationer för att skapa ett hållbart samhälle står vårt utbildningssystem inför stora utmaningar. För att alla ska kunna erbjudas en god utbildning och ett livslångt lärande, i ett utbildningssystem av hög kvalitet, är digitala tjänster, produkter och innovationer centrala.

De projekt som RISE driver inom digitalt lärande har sinsemellan radikalt olika fokus. Vi genomför allt från småskaliga pilotprojekt inom mobilt lärande eller digitalisering av utbildning i matematik, till nationella testbäddar inom programmering och skapande med IT i skolan (Makerskola). Flipped classroom med formativa processer (Läraktiv) och framåtblickande forskning inom artificiell intelligens och lärande är andra exempel. Vi har utvecklat skräddarsydda utbildningar, skapat verktyg för språkinlärning, arbetat med ungas digitala berättande och mycket mer.

De företag, skolhuvudmän, organisationer och andra inom området som är en del av RISE Digitalisering och Lärande ingår i ett berikande sammanhang med ett växande kompetensnätverk som påskyndar utvecklingen. Innovationspotentialen har faktiskt aldrig varit större!

Innovation, forskning och utveckling inom lärande och utbildning utgörs ofta av komplexa processer där delaktighet, inflytande och ägarskap över utvecklingsverksamheten är av vikt. För att dessa verksamheter ska kunna genomföras förutsätts det också att de utgår ifrån de långsiktiga mål som verksamheten har, för att ge god nytta. Vi arbetar med tvärdisciplinära team och ett mångårigt nätverk av extern kompetens.

Vill du veta mer om oss och vad vi kan göra för dig, hör av dig till Carl Heath.

Projects

Completed projects

People

Brendon Clark
Studio Director and Senior Researcher/PhD
+46 70 460 48 11
brendon.clark [at] ri.se

Erik Einebrant
Researcher, designer and developer
+46 73 835 14 42
erik.einebrant [at] ri.se

Pernilla Glaser
Creative Research Force

pernilla.glaser [at] ri.se

Carl Heath
Senior Researcher
+46 70 240 20 37
carl.heath [at] ri.se

Arianit Kurti
PhD, Studio Director and Senior researcher
+46 76 244 3558
arianit.kurti [at] ri.se

Jarmo Laaksolahti
PhD, Senior Researcher

jarmo.laaksolahti [at] ri.se

Fanny Lindh
Junior researcher

fanny.lindh [at] ri.se

Peter Ljungstrand
Studio Director and Senior Researcher
+46 702 88 97 59
peter.ljungstrand [at] ri.se

Gunnar Oledal
Junior Researcher
+46 70 562 63 00
gunnar.oledal [at] ri.se

Katrin Persson
Group Manager
+46 (0)70 915 18 18
katrin.persson [at] ri.se

Niels Swinkels
Researcher
+46 76 411 26 70
niels.swinkels [at] ri.se

News

Pages

Articles in Swedish

Här samlar vi artiklar på svenska om projekt och aktiviteter inom Digitalisering och Lärande.

Den fysiska lärmiljöns betydelse för skolans digitalisering

Tillgången till infrastruktur och teknik är sedan länge självklara punkter när skolans digitalisering diskuteras. Nu börjar även betydelsen av kompetensutveckling och strategiskt ledarskap lyftas fram. Men vi glömmer ofta en annan central faktor: Hur skolans lärmiljö utformas och fungerar.

Mobilen i skolan och i klassrummet

Kan mobilen bli en integrerad del av det pågående arbetet med skolans digitalisering? Eller borde den kanske hellre förbjudas? Hur ser det ut i skolan och i klassrummet? Vad säger forskningen? Här är en kort genomlysning av frågan som kanske kan bidra till att föra diskussionen vidare.

Lärstrategier och lärande: en syntes av Hattie och Donoghue

När samhället utvecklas och förändras av digitaliseringen ställs nya krav på skolans undervisning. Eftersom samhället ständigt utvecklas måste alla lära sig att lära för att kunna fortsätta lära genom hela livet. Annars klarar man sig varken som medborgare eller på arbetsmarknaden.

Bättre matematikundervisning med hjälp av multimodala medier

Forskare från olika arbetsfält undersöker hur multimodala medier kan användas för att väcka elevernas intresse och för att öka deras förståelse.

Makerkultur som ett skapande innehåll i skolan

Hur ska vi se på värdet av programmering och makerkultur i skolans undervisning? Har de ett värde i sig själva eller ska de främst ses som verktyg för att underlätta utvecklingen av basförmågor och basfärdigheter som betonas i läroplanen?

EU:s allmänna dataskyddsförordning och skolan

25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning i kraft i unionens medlemsländer. Den kommer att ställa högre krav på verksamheter som använder datatjänster där personuppgifter hanteras. Vad innebär det för skolan? Vilka förberedelser är möjliga?

Strategiskt ledarskap för skolans digitalisering

I Sverige och i många andra delar av världen genomförs just nu digitaliseringen av skolan. Frågor kring infrastruktur och teknik har stått i centrum för arbetet, men är det tillräckligt? Får lärare den kompetensutveckling och det stöd som behövs? Är riktningen tydlig - och går alla åt samma håll?

Barn som skapar

Children Make - barns skapande och barns rättigheter

2014 var det 25 år sedan barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling. Det blev startpunkten för ett samarbete mellan Svenska Institutet, Utrikesdepartementet och Interactive Institute Swedish ICT under rubriken Children Make.

Digital kompetens, programmering och datalogiskt tänkande

Finland har en ny läroplan för grundskolan som betonar mångsidig kompetens och strävar efter att verksamhetskultur och undervisning ska bli mer undersökande, skapande och digital. På 2016 års Makerdays gav Linda Mannila i sin keynote en inblick i vad läroplanen säger.

Samhället som ett rum för lärande

Forskningsprogrammet Language as participation försöker hitta vägar att förvandla hela samhället till ett informellt klassrum för den som lär sig svenska som andraspråk.