Äthjälpmedel för ökad självständighet

I bilden ovan ses grundaren av ätroboten, Sten Hemmingsson, som själv ville ha ett hjälpmedel för att äta.

Sammanfattning

Äthjälpmedlet ger personer med nedsatt rörelseförmåga och styrka i armar och händer möjlighet att äta själva. De slipper bli matade, kan själva styra över måltiden och får möjlighet att delta i en normal måltidssamvaro. Hjälpmedlet är enkelt, tyst och kan lätt tas med.

Nyttoeffekter

Nyttor för användarna:

Ökar självkänslan och ger måltider på egna villkor
Ökad självständighet för användaren.
Orkar äta under längre tid vilket ger bättre näringsintag
Enklare att delta i normal måltidssamvaro

Nyttor för verksamheten:

Personalen kan hjälpa andra med större behov
Bättre anpassningsmöjligheter
Ökad tillgänglighet

Nyttor för samhället:

Bidrar till att minska vårdbehov
Ger möjlighet att fler klarar eget boende under längre tid

Verksamhet

Helsingborgs stad, Visningspunkten

Användare

Personer med nedsatt förmåga i armar och händer som vill fortsätta äta själva

Citat

”Vi har valt att satsa på Bestic för att kunna erbjuda våra kunder på vård- och omsorgsboenden en möjlighet till ökad självständighet. Tidigare har vi arbetat inom måltidssituationen med servering, bordsplacering och att tilltala alla sinnen, men Bestic ger en ny dimension; självständighet.” 

Stellan Holm, verksamhetschef på vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg.

Fördjupning

Behov & Utmaningar

För många människor som har nedsatt funktion i armar och händer blir ofta ätandet ett stort problem. De har svårt att få upp maten till munnen, spiller lätt och har svårt att äta tillräckligt länge för att få i sig den näring de behöver.

De enda lösningar som tidigare funnits att tillgå har varit manuellt matning genom en assistent eller en anhörig, något som ofta kan upplevas som integritetskränkande och krångligt. Även om man har nedsatt förmåga vill man kunna klara sig själv, kunna styra takten på ätandet och själv anpassa måltiderna efter sina egna önskemål. I rätt takt, med paus när det behövs och att själv kunna välja vad nästa matbit består av.

Att bli matad upplevs ofta som mindre värdigt, försvårar möjligheterna till att föra en konversation med de andra kring matbordet och minskar möjligheterna till ett privatliv om alltid en assistent finns närvarande kring matbordet. Bor man i egen bostad har man dessutom kanske inte möjlighet att få hjälp vid de tillfällen man själv önskar. Många som trots allt klarar att äta själv förbrukar också så mycket energi för ätandet att de efter måltiden inte orkar genomföra några andra aktiviteter.

Problemen kring ätandet påverkar ofta personernas självkänsla och hälsa. Problemen kan leda till bristfällig motivation och på sikt snabba på andra sjukdomsförlopp.

Lösning & Funktion

Ett exempel på äthjälpmedel är Bestic som utvecklats för personer som har nedsatt eller helt saknar funktion i armar eller händer. Personen kan med hjälpmedlet själv bestämma vilka matbitar som ska lyftas till munnen och när det ska ske.

Äthjälpmedlet kan enklast beskrivas som en robotarm med en sked längst ut. Hjälpmedlet styrs av ett manöverdon, t.ex. i form av en knapp eller en joystick, och är utformat för att passa in i en modern bordsmiljö. Den är i det närmaste ljudlös och kan lätt anpassas efter olika typer av bord och stolar. Den kan enkelt tas med och har mer än tre timmars batteridrift för att t.ex. kunna användas på restauranger eller utomhus.

Helsingborgs stad upptäckte möjligheterna med Bestic på en nätverksträff och använder idag äthjälpmedlet på flera vårdboenden.

”Äntligen har vi en fungerande lösning som dessutom ser snygg ut. Vi har varit och visat upp Bestic på flera av våra vårdboenden och har dessutom möjlighet att visa upp den i vår visningsmiljö Visningspunkten”, säger Åsa Westesson, arbetsterapeut och ansvarig för Visningspunkten.

Ekonomi och Processen

Helsingborgs stad köpte från början in tre Bestic som visats upp och använts på kommunens vårdboenden.

Visningspunkten, Helsingborgs stad visningsmiljö, har  fungerat som stöd och support för de användare som finns i kommunen.

Fördjupning i nyttoeffekter

På Helsingborgs stads vårdboenden har Bestic främst erbjudits till de boende som är på gränsen av att klara av att äta själv. De kanske klarar att äta men inte tillräckligt länge för att få i sig tillräckligt med näring.

De vill äta själva, vill inte bli matade och vill bestämma själva i vilken takt de ska äta. Användandet av Bestic har medfört ökat självförtroende och motiverat de boende att träna upp sig för att klara sig själva.

Hos personalen på de olika vårdboendena fanns från början en viss skepsis, gjorde man inte jobbet tillräckligt bra? Efterhand har man dock insett fördelarna och kunnat förskjuta assistensbehovet i samband med måltider till andra boende som behöver mer hjälp.

Kommunikation

Äthjälpmedlet har visats upp på de flesta av Helsingborgs stads vårdboenden och också i kommunens visningsmiljö Visningspunkten.

Lärdomar & Tips

Viktigt att ha en central funktion där man kan visa upp vad som är möjligt att erbjuda och ge tips och råd. Man måste släppa ifrån sig makten om kunskap. I Helsingborg har man nya lokaler för visningsmiljön som ligger i anslutning till de lokaler som används som utbildningslokaler för all personal inom äldreomsorgen.
När man ska driftsätta en ny lösning måste man se till att det finns öronmärkta resurser där den ska användas.

Mer information

Helsingborgs stad:

Information om Visningspunkten:http://www.helsingborg.se/startsida/omsorg-och-stod/aldre/anhorigstod/vi...

http://voffra.helsingborg.se/valfardsteknologi/sjalvstandig-livsstil/mat...

http://sol.kunnskapsbyen.no/nyheter/bestic-atrobot-blir-valbar-tjanst/

https://staffanstorp.se/wp-content/uploads/2012/01/StaffanstorpsAktuellt...

 

Kontakt

Åsa Westesson, Helsingborgs stad, asa.westesson [at] helsingborg.se

Leverantör av tjänsten

Camanio Care AB, www.camanio.com

Kontaktperson: Catharina Borgenstierna, catharina.borgenstierna [at] camanio.com

Information om Bestic: : http://www.camanio.com/sv/products/bestic/

Informationsfilmer om Bestic: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9BSntVwUyu6h4Ts0rqqGdHrkiRJXj70T

http://sol.kunnskapsbyen.no/nyheter/bestic-atrobot-blir-valbar-tjanst/

https://staffanstorp.se/wp-content/uploads/2012/01/StaffanstorpsAktuellt...